fbpx

סוגי רשיונות משיט

פורטל תלמידים הכולל מידע מלא אודות סוגי רשיונות משיט, קורסים, מאמרים ועוד
מיקי וינשטיין-מושב הנהג

סוגי רשיונות

סוגי רשיונות משיט בישראל ותעודות בעולם

רשיונות ישראלים

תעודות זרות בעולם

שאלות נפוצות בנושא רשיונות

רשיונות ישראלים

במדינת ישראל סוגי רשיונות המשיט מונפקות ע"י משרד התחבורה - רשות הספנות (רספ"ן)
ע"מ לקבל רישיון, יש לעמוד במספר תנאים מקדימים ולעבור מבחני הכשרה בהתאם לרישיון המבוקש.
 1. גיל מינימלי לקבלת הרשיון 16 שנים.
 2. יציג אישור רפואי לבריאות תקינה וראייה תקינה, אולם לא יידרש לאבחנה בצבעים.
 3. יעבור בהצלחה מבחן עיוני ימאות א ומבחן מעשי בהשטת אופנוע ים.
  הבהרות:
  • השטת אופנוע ים תעשה במימי חופים בלבד, בשעות היום מזריחת החמה ועד שקיעתה.
  • רק בעל הסמכה רשאי להשיט את האופנוע ובמושב הצמוד למוט ההיגוי. כלומר אין די בכך שבעל הסמכה יושב מאחורי הנהג.
  • מועמד למבחן מעשי לאופנוע ים יהיה רשאים להשיטו לבדם בהתאם לאמור בסעיף זה ובתנאים הבאים:
   • מטרת ההשטה הינה אימון הכנה למבחן מעשי.
   • מדריך מוסמך נמצא במקום ,בפיקוח צמוד ובקשר עין עם המתאמן, כאשר סירת פיקוח בצמוד.
   • עמדו בהצלחה במבחן עיוני ימאות א'.
   • פרק הזמן שעבר בין המבחן העיוני והמעשי יהיה קטן מ-90 יום.
   • האימון מבוצע כך שלא יפריע לתנועת כלי שיט אחרים והרחק מחוף רחצה במגבלות תקנה 68 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט).
   • המדריך הינו בעל הסמכה לאופנוע ים מעל שנה, מוסמך כמשיט 20, בגיל 21 לפחות ובעל אישור הדרכה מהמחלקה לכלי שיט קטנים.
   • המתאמן הינו בן 16 שנים לפחות.
  • גרירת סקי מים באופנוע ים מותרת רק כאשר, האופנוע מיועד לשאת 3 מפליגים ובעת הגרירה נושא 2 אנשי צוות.
  • מבחני הסמכה למשיט אופנוע ים , אינם מוכרים כחלק ממסלול הסמכה לרמות משיט אחרים. כדי לגשת למבחני  משיט אחרים יידרש המועמד להציג אישור רפואי חדש, כולל אבחנתו בצבעים.
 4. מובהר בזאת שהסמכת משיט 11 בלבד אינה מתירה השטת אופנוע ים המיועד לשאת 4 איש. כדי להשיט אופנוע ים המיועד לשאת 4 איש נדרש המשיט להיות בעל הסמכת משיט 12 לפחות בנוסף להסמכתו כמשיט 11.

הסמכת משיט סירת מנוע עוצמה א' לשיט חופי

 1. בעל הסמכה למשיט 12 יהיה רשאי להשיט סירת מנוע שעוצמת מנועיה הכולל  אינו
  עולה על 150 כוח סוס.
 2. גילו של המשיט יהיה בעת קבלת ההסמכה מינימום 17 שנים .
 3. יציג תעודת רופא על בריאות תקינה וראיה ואבחנה בצבעים תקינות.
 4. יעמוד במבחנים הבאים:
  • מבחן עיוני ימאות ב.
  • מבחן מעשי בהשטת סירת מנוע בעוצמה שאינה
   עולה על 150 כ"ס
 5. הסמכה של משיט 12 אינה מתירה השטת אופנוע ים.
 6. משיט 12 רשאי לבצע גרירת סקי מים, בננה או מצנח כאשר הוא עושה זאת לשימושים פרטיים בלבד ועל פי התקנות.

הסמכת משיט סירת מנוע במימי חופים שעוצמת מנועה או מנועיה עולה על 150 כ"ס

 1. בעל הסמכה זו רשאי להשיט גם סירות שעוצמת מנוען או מנועיהן נמוכה מ-150 כ"ס.
 2. הסמכה זו אינה מהווה אישור להשטת אופנוע ים.
 3. גילו של המשיט יהיה 18 שנים לפחות.
 4. משיט 13 יהיה בעל רשיון משיט 12 בוותק של שנה לפחות .
 5. יעמוד במבחן מעשי של שליטה, בכלי שיט שעוצמת מנועיו הינה מעל 110 KW, כולל יכולת וידע לביצוע גרירת בננה, אבוב, וסקי מים.
 6. בעל הסמכה זו רשאי לגרור אטרקציות ימיות על פי הוראות מספ"ן למטרות פרטיות בלבד.

הסמכת משיט סירת נוסעים בשכר לשיט חופי

 1. גיל מינימלי לקבלת ההסמכה 19 שנים
 2. יציג אישור רפואי, ראייה ואבחנה בצבעים תקינות
 3. תעודת עזרה ראשונה והחייאה  – 22 שעות בהתאם לרשימת הגופים המוסמכים על ידי רשות הספנות והנמלים למתן תעודה כזו
 4. יעמוד במבחן עיוני משיט 20
 5. אישור היעדר רישום פלילי ע"י הסכמה למשיכת מידע ע"י רספ"ן עבור תעודת יושר ממשטרת ישראל
 6. עבד במשך שנה לפחות בסירת נוסעים או בספינת נוסעים והמציא על כך אישור בכתב מאת הקברניט או מאת בעל הסירה או הספינה על עבודתו
 7. בעל רשיון משיט 13
 8. משיט 20 רשאי לבצע גרירת סקי מים, בננה, מצנח ואבובים באמצעות סירה למטרות מסחריות

הסמכת משיט מפרשית לשיט חופי במסגרת אגודות ספורט ובתי ספר ימיים

 1. גיל מינימלי לקבלת הרשיון 16 שנים.
 2. יציג אישור רפואי, ראייה ואבחנה בצבעים תקינות.
 3. המבחנים להסמכה זו ייעשו על פי הסילבוס באגודות הימיות וגופים שקיבלו היתר לכך ממינהל הספנות.
 4. הסמכה זו תקפה להשטת מפרשיות הפועלות במסגרות של בתי ספר ימיים, אגודות ספורט ימיות, או אגודות ימיות אחרות המוכרות ככאלה על ידי מנהל הספנות. ההשטה תבוצע תחת פיקוח אחראי בטיחות.
 5. המועמד יעבור בהצלחה את המבחנים הבאים:
  • מבחן עיוני – ימאות ב'
  • מבחן עיוני למשיט מפרשית (משיט 21)
  • מבחן עיוני  בנווט חופי
  • מבחן מעשי בפיקוד על מפרשית

הסמכת משיט ספינה לשיט חופי

 1. גיל מינימלי לקבלת ההסמכה 18 שנים.
 2. יציג תעודת רופא על בריאות, ראייה ואבחנה בצבעים תקינות.
 3. יעמוד בהצלחה במבחנים הבאים:
  • מבחן עיוני – ימאות ג'
  • מבחן עיוני – ניווט א' (חישובים ועבודת
   מפות בניווט ספינה)
  • מבחן עיוני – ניווט ב' (ניווט ספינה)
  • מבחן עיוני – משיט 30 (מכונאות,חשמל,בקרת
   נזקים, תקלות)
  • מבחן מעשי מסכם
 4. בעל הסמכה זו רשאי להשיט גם סירות בכל ההספקים למעט הובלת נוסעים בשכר.
 5. בעל הסמכה זו רשאי להשיט במימי חופים ספינות מנוע, ספינות מפרש וספינות מפרש בעלות מנוע עזר.
 6. הסמכה זו אינה מתירה השטת ספינה במסע בינלאומי, הדרישות להסמכה זו יפורטו בהמשך בנושא: "הסמכת משיט 60".
 7. בעל הסמכה זו אינו רשאי להשיט אופנוע ים.

הסמכת משיט ספינת נוסעים בשכר עד 55 נוסעים לשיט חופי

 1. מוסמך להשיט ספינת נוסעים המובילה עד 55 נוסעים במימי חופים,ובנוסף צוות בטיחות כנדרש
 2. בצירוף עם תעודת  הסמכה למשיט 60 רשאי להוביל עד 12 נוסעים בשכר למסע בין לאומי ובנוסף צוות בטיחות כנדרש
 3. גילו בעת קבלת ההסמכה יהיה 20 שנים לפחות
 4. בעל תעודת משיט ספינה  שנתיים לפחות (משיט 30 ו/או 60)
 5. בעל תעודת יושר ממשטרת ישראל
 6. יציג תעודת רופא לבריאות תקינה ,ראיה ואבחנה בצבעים תקינות
 7. יציג אישור על עבודה כאיש צוות בספינת נוסעים במשך שנה אחת לפחות
 8. תעודת עזרה ראשונה והחייאה  – 44 שעות בהתאם לרשימת הגופים המוסמכים על ידי רשות הספנות והנמלים למתן תעודה כזו
 9. יעבור קורס כיבוי אש והשרדות בים
 10. בעל תעודת שרת רדיו מוגבל תג"מ או שרת רדיו מוגבל תג"מ בזיקה  ל- G.M.D.S.S
 11. הסמכה זו אינה מהווה אישור להשטת אופנוע ים

הסמכת משיט ספינה גוררת לשיט חופי

 1. מוסמך להשיט ולהפעיל גוררת קטנה במימי חופים
 2. גילו של המשיט 20 לפחות
 3. בעל תעודת משיט 30 ו/או 60 שנתיים לפחות
 4. בעל תעודת יושר ממשטרת ישראל
 5. יציג אישור על עבודה במשך שנה אחת לפחות כאיש צוות בגוררת
 6. יציג אישור רופא לבריאות תקינה,ראיה ואבחנה בצבעים תקינות
 7. תעודת עזרה ראשונה והחייאה  – 44 שעות בהתאם לרשימת הגופים המוסמכים על ידי רשות הספנות והנמלים למתן תעודה כזו
 8. יעבור קורס הנצלה וכיבוי אש
 9. עמד במבחן עיוני גוררת קטנה
 10. עמד במבחן מעשי גוררת קטנה
 11. בעל תעודת שרת רדיו (מוגבל תג"מ) או מוגבל תג"מ בזיקה ל- G.M.D.S.S
 12. בעל הסמכה זו אינו רשאי להשיט אופנוע ים

מאחר והבסיס למשיט 60 הינו הסמכה למשיט 30 (משיט ספינה לשיט חופי) יש לאתר בפרק הנדרש למשיט 30, כל המפורט להלן הינו בנוסף לאמור בפרק למשיט 30.

 1. יהיה בעל תעודת הסמכה למשיט 30 שנה אחת לפחות.
 2. גיל מינימלי לקבלת ההסמכה 19 שנים.
 3. בעל תעודת שרת רדיו מוגבל תג"מ או מוגבל תג"מ בזיקה ל – G.M.D.S.S.
 4. תעודת עזרה ראשונה והחייאה  – 44 שעות בהתאם לרשימת הגופים המוסמכים על ידי רשות הספנות והנמלים למתן תעודה כזו
 5. יציג אישור על צבירת וותק של  8 ימי הפלגה במסע בין לאומי.
 6. קריטריונים להכרה בצבירת וותק ים בהפלגה בין לאומית:
  • ביצוע הפלגה בין לאומית שמשכה 8 ימים או יותר ונרשמה כניסה או יציאה באחד מנמלי או מעגנות מדינת ישראל. האסמכתא לכניסה או היציאה תוצג מעל גבי הרישום בביקורת הגבולות בדרכון, או במקרה יציאה מישראל, ע"י רשימת מפליגים מאושרת ע"י ביקורת הגבולות.
  • צבירת וותק הים תתייחס רק להפלגות שבוצעו בתקופה שלאחר ההסמכה למשיט ספינה (30).
  • כלי השיט העונים להגדרה לצורך צבירת וותק הים הינם יאכטות מפרש או ספינות מנוע ברישום פרטי או מסחרי (לא יוכרו הפלגות באוניות).
  • הצגת אישור הפלגה חתום ע"י קברניט הספינה (סקיפר) כאשר הוא מצהיר בשבועה על אמיתות האישור ותוכנית ההפלגה המפורטת וצמודה לאישור ההפלגה. (הקברניט ירשום  פרטיו המלאים ואת מ'ס ההסמכה של רישיונו).
  • תוכנית ההפלגה תכלול מועדים ואתרים בפרוט, לכל יום מ-8 ימי ההפלגה.
מקור המידע: אתר רשות הספנות

התעודות בעולם

לכל מדינה בעולם יש את הרגולציה שלה בעניין הפעלת כלי שייט, ברובם מדובר על תעודות הסמכה מקצועיות שמונפקות ע"י ארגונים ובתי ספר לשייט ולא ע"י המדינה כפי שקורה בישראל
בארץ ישנם נציגים של חלק מהמוסדות המוכרים בעולם להנפקת תעודות משיט זרות, להלן הפירוט:

איגוד השייט האמריקאי הוא הארגון העיקרי המכשיר בזירה של חינוך השייט פנאי באמריקה.
הארגון הוקם בשנת 1983. כיום ישנם למעלה מ -300 בתי ספר המלמדים את שיטות ASA באמצעות ספרי הלימוד הרבים שהאגודה יוצרה.
למעלה ממיליון שייטים נמצאים בים והוכשרו באמצעות מערכת הלמידה של איגוד השייט האמריקאי. תעודת ASA מוכרת במרבית מדינות העולם בחברות הצ'ארטרים להשכרת יאכטות בהתאם להסמכה

לארגון ASA יש גם נציגים במדינות רבות בעולם וביניהן גם בישראל. יש לנו בארץ מספר בתי ספר המוסמכים להנפיק תעודות ASA באופן רשמי ומוסדר.

סוגי ההסמכות והדרגות העיקריות:
ASA 101, Basic Keelboat Sailing
ASA 103, Basic Coastal Cruising
ASA 104, Bareboat Cruising
ASA 114, Cruising Catamaran

ישנן עוד הסמכות רבות, עליהן תוכלו לקרוא בהרחבה באתר הארגון: certifications

איגוד השייטים המלכותי (RYA) הוא גוף לאומי של הממלכה המאוחדת לשייט במפרשיות, יאכטות, סירות מנוע, סירות מרוץ וסירות ספורט, גלישת רוח וכלי שיט פרטיים
ונציג מוביל לשייט בנתיבי המים היבשתיים. זהו הגוף השולט הלאומי לשייט אולימפי בבריטניה

לארגון RYA יש גם נציגים במדינות רבות בעולם וביניהן גם בישראל. יש לנו בארץ מספר בתי ספר המוסמכים להנפיק תעודות RYA באופן רשמי ומוסדר.

ישנן הסמכות רבות במסגרת הארגון, עליהן תוכלו לקרוא בהרחבה באתר הארגון: certifications

ארגון היאכטות הבינלאומי ברחבי העולם (IYT Worldwide) הוא ארגון הכשרה עצמאי לשייט וסירות המספק תקני חינוך והכשרה לשייטים ושייטות מקצועיים או חובבים .

ההכשרות וההסמכות שלה דומות לאלה של איגוד היאכטות המלכותי (RYA) ברמת הפנאי, אך IYT מציעה גם קורסים נוספים ברמה המקצועית. 

לארגון IYT יש גם נציגים במדינות רבות בעולם וביניהן גם בישראל. יש לנו בארץ מספר בתי ספר המוסמכים להנפיק תעודות IYT באופן רשמי ומוסדר.

ישנן הסמכות רבות במסגרת הארגון, עליהן תוכלו לקרוא בהרחבה באתר הארגון: certifications

מקור המידע: ויקיפדיה ואתרי הבית הרשמיים של כל ארגון

שאלות ותשובות

שאלות רבות קיימות בנושא הרשיונות ותעודות המשיט, נמצאות כאן כמה מהנפוצות ביותר. אם יש לכם שאלות נוספות, ניתן לפנות אליי בפרטי.

הרישיון הישראלי משיט 30, מאפשר שייט חופי המוגבל עד 12 מייל מהחוף ומוכר במרבית מדינות העולם, חברות הצא'רטרים בחו"ל מכירות ברישיון כתעודת הסמכה ואפשרות להשכיר יאכטה.

קודם כל צריך לשאול את עצמך שאלה פשוטה – היכן תרצה להפליג? אם בארץ, חובה עליך להוציא רישיון ישראלי. אם אתה רוצה להפליג בחו"ל ולוותר על שייט בארץ, תוכל לבחור באחד הרשיונות הזרים

רישיון משיט 60 נועד על מנת לאפשר לשייט ישראלי לצאת מגבולות המדינה עם יאכטה וכן ולחזור לתוך גבולות המדינה עם יאכטה.

כל התעודות שמיניתי כאן מוכרות במרבית מדינות העולם כמעט באופן שווה. לכל אחת מהן יש את ההיסטוריה שלה, ההסמכות שלה ודרכי הכשרה שונות. כדי לדעת באיזו לבחור, תברר מי מייצג כל אחת מהן בארץ, תאם פגישות עם כל אחד ותבין מה הכי יתאים לצרכים האישיים שלך

רשות הספנות לא מבצע המרות ככלל קבוע מתעודות זרות למשיט ישראלי.

למי שיש תעודה זרה, יש אפשרות לבקש אישור בוועדת חריגים לקבל אפשרות לבצע המרה ובתנאי שעומדים במספר תנאים

על כל התנאים ניתן לקרוא כאן באתר רשות הספנות

בהחלט. לחלק התיאורטי ניתן ללמוד לבד ולגשת בצורה עצמאית למבחנים העיוניים.

לחלק המעשי נדרש להירשם עם 3 תלמידים נוספים (4 סה"כ) ולאחר שעברתם מספר שיעורים עם מדריך על ספינה מסחרית עלייה ניתן גם להיבחן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אליי בפרטי.

משך זמן הלימודים מאוד משתנה מאדם לאדם ותלוי מאוד בזמינות, נגישות חומרי הלימוד וביכולת האישית שלכם. ניתן לסיים את כל הרישיון תוך מספר שבועות עם ההכוונה הנכונה.

רישיון בהגדרה שלו הינו הסמכה רשמית המונפקת ע"י גוף ממשלתי מטעם המדינה.

תעודה היא הסמכה שמונפקת ע"י ארגון או מוסד חינוכי מסחרי ואינה משוייכת לממשלה ספציפית.

מסיבה זאת, ניתן להוציא תעודות זרות במדינות רבות מסביב לעולם ולעומת זאת רישיון משיט ישראלי ניתן להוציא רק בישראל

כן. ניתן לעשות הסמכות בכל הארגונים במקביל, אם כי זה מהלך די מיותר, מספיק שתהיה לכם תעודה אחת אשר מוכרת באיזורי השייט בהם אתם מתכוונים להפליג וזה מספיק לכם.

בארץ כן. כל אחד שמעוניין להפליג בתוך המים הטריטוריאלים של המדינה, במידה והכלי השייט רשום ככלי שייט ישראלי, מחויב המשיט בתעודת משיט ישראלית כחוק.

במידה וכלי השייט אינו רשום בישראל והוא תחת דגל זר, אם כלי השייט נמצא בישראל מעל 60 יום, הוא מחוייב בהנפקה של היתר שייט ישראלי ואז יחשב כיאכטה תחת דגל "זמני" ישראלי והמשיט יהיה מחוייב בתעודת משיט ישראלי

מוזמנים לפנות אלינו בכל נושא:

טופס השארת פרטים